Tom Nelson vs. Giorgi Gelashvili

July 14th 2015

Tom Nelson vs. Giorgi Gelashvili, 2014 WAL Championships Prelim Match